Dù nội dung khác nhau nhưng bất cứ một văn bản hành chính nào cũng phải soạn thảo bằng phông chữ tiếng Việt Times New Roman, bộ mã ký tự Unicode theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001.

Riêng cỡ chữ sẽ tùy thuộc vào từng vị trí và thành phần của văn bản.

Ví dụ:

– Phần Quốc hiệu và tiêu ngữ gồm 2 dòng chữ: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Đặc biệt, phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của
  Sản phẩm muốn tặng  Các dịch vụ phát sinh thêm


  Close Giỏ Hàng
  Close Recently Viewed
  Close
  Close
  Thể loại